Ảnh trước sau tắm trắng

C Cuc

C Tam

Mau
(Kết quả trước sau tùy thuộc vào cơ địa của mỗi khách hàng)
NA
(Kết quả trước sau tùy thuộc vào cơ địa của mỗi khách hàng)

P Thao

PT
(Kết quả trước sau tùy thuộc vào cơ địa của mỗi khách hàng)
TN
(Kết quả trước sau tùy thuộc vào cơ địa của mỗi khách hàng)
TT
(Kết quả trước sau tùy thuộc vào cơ địa của mỗi khách hàng)